Patientinformation

 

Studien är ett samarbete mellan forskare i Australien, Danmark, Kanada, USA, Storbritannien och forskare vid Uppsala universitet. Hittills har drygt 10000 kvinnor valt att delta i studien internationellt.

 
 

ALLMÄNT

Nedstämdhet och depression under graviditeten och efter förlossningen är mycket vanligt. Förlossningsdepression drabbar en av tio kvinnor under det första året efter förlossningen, och det är viktigt att upptäcka vilka mammor som är deprimerade, för att snabbt kunna hjälpa till med rätt behandling och stöd. 

Med tanke på detta startades PACT (Postpartum Depression: Action Towards Causes and Treatment) konsortiet, som är ett samarbete mellan forskare i Australien, Danmark, Kanada, USA, Storbritannien och forskare vid Uppsala universitet. Hittills har drygt 10000 kvinnor valt att delta i studien internationellt.

ÖVRIG INFORMATION

Du kan delta i studien utan att ge DNA prov om du så önskar, och alltså bara delta i enkätundersökningen. Det prov som tas på dig i studien kommer att förvaras i en biobank på Uppsala Universitet. Vi kommer att analysera ditt DNA för genetisk variation. Kvarvarande prov kommer att sparas i biobanken för eventuella framtida undersökningar. Kommer ytterligare undersökningar av ditt DNA planeras ska projektet granskas av etikprövningsnämnd som avgör om du bör tillfrågas på nytt. 

Proverna är kodade, och koden förvaras inlåst på Uppsala Universitet. Ansvarig för proverna är Professor Alkistis Skalkidou. Du har rätt att säga nej till att proverna bevaras och även att senare återkalla ett givet samtycke.

Ditt deltagande kommer att hjälpa oss att försöka förtydliga vilka faktorer som ger upphov till depression under och efter graviditet, hur man upptäcker vilka kvinnor som har hög risk att få depression, samt hur man på bästa sätt kan behandla detta tillstånd. Alla dina svar kommer att vara sekretesskyddade, och det kommer inte att gå att identifiera enskilda personer. Ditt deltagande är frivilligt, och kommer inte att kosta dig någonting. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Alkistis Skalkidou (var god se nedan för kontaktuppgifter). Dataskyddsombud nås på email: dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

FRÅGEFORMULÄR

PACT studien baseras i första hand på ett webbaserat frågeformulär, där du i lugn och ro hemma vid datorn kan fylla i frågor om din medicinska historia i korthet, samt skattningsskalor som visar på depression och ångest. 

Vill du delta i studien ber vi att du fyller i medgivandeformuläret som du finner under länken ”Gå med i PACT studien”. Om du inte ger ditt medgivande är du inte med i någon del av studien. Då du har lämnat ditt medgivande så kommer du att få en kopia av medgivandeblanketten till den e-post du uppgivit och kommer vidare till enkäten.

Ditt personnummer kommer inte att synas i frågeformulären, utan endast i medgivandeblanketten som du fyller i. På så sätt kommer dina svar att vara sekretesskyddade. Blanketten kommer alltid att förvaras åtskild från dina svar på olika enkäter, och inlåst på säkra dataservrar/utrymmen tillhörande Uppsala Universitet.

DNA PROV

En del av de medverkande kommer att tillfrågas om att lämna ett DNA prov för genetisk analys. Om du blir tillfrågad kommer du att gå fylla i ett ytterligare webbaserat medgivandeformulär. Du kan välja att inte lämna DNA prov. Om du vill delta i den genetiska studien kommer du att få ett provrör skickat till dig på den adress du uppgivit. I detta provrör spottar du och skickar sedan tillbaka röret i det frankerade svarskuvertet som kom tillsammans med provröret.

Studien är helt kostnadsfri. Om du vill ställa ytterligare frågor innan du ger ditt medgivande till studien är du välkommen att kontakta oss på pact@kbh.uu.se

Alkistis Skalkidou

Överläkare, Professor

Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Email: pact@kbh.uu.se